1. INLEIDING

1.1. Aanleiding

De Brilliant Business Awards heeft als doel om de waardering van de gemeente Sittard-Geleen, Stein en Beek uit te spreken voor ondernemers in de Westelijke Mijnstreek. Goed ondernemerschap mag best eens in de schijnwerpers worden gezet. Het verlenen van een prijs werkt immers stimulerend op ondernemers, klein of groot. En dat heeft weer een positieve uitstraling op de gehele Westelijke Mijnstreek.

1.2. Doelstelling

De organisatie (gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein) stelt zich ten doel om één keer per jaar het evenement Brilliant Business Awards; schitterend ondernemerschap in de westelijke mijnstreek in één van de gemeenten Beek, Sittard-Geleen of Stein te organiseren. Hiermee wordt beoogd om aandacht te schenken aan het ondernemen in één van voornoemde gemeenten in de breedste zin van het woord en ondernemers een podium te bieden om zich op een positieve wijze te onderscheiden. Voor ondernemers uit de voornoemde gemeenten is dit tevens een goede gelegenheid zich te treffen met de mogelijkheid om contacten te onderhouden, te versterken en / of nieuwe contacten te leggen.

1.3. Kandidaten

Ondernemingen die willen deelnemen aan de uitverkiezing, dienen als onderneming ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel, hun hoofdvestiging te hebben in Beek, Sittard-Geleen of Stein. Het begrip hoofdvestiging zal hierbij ruim worden geïnterpreteerd, zodat bijvoorbeeld ook een grotendeels zelfstandig opererende Nederlandse dochteronderneming met een buitenlandse ‘moeder’ of een zelfstandige ondernemer, die als franchisenemer van een formule opereert, hiertoe gerekend kunnen worden. Kandidaat-bedrijven leveren een bijdrage aan de bedrijvigheid als een bron van werkgelegenheid en welvaart in de gemeente Beek, Sittard-Geleen of Stein. Uitgesloten van deelname zijn banken en bedrijven/instellingen zonder winstoogmerk (non-profit). De in enig jaar genomineerde bedrijven zijn voor een periode van drie jaar uitgesloten.

1.4. Beoordelingscriteria

De Brilliant Business Awards is een prijs voor de onderneming. Dit betekent dat bij de beoordeling de onderneming als geheel centraal staat. De jury acht alle genomineerden zeer goede ondernemers en dus allen winnaars. Om tot een afgewogen oordeel te komen let de jury op onderscheidende prestaties op diverse gebieden.

1.5. Werving en jurering

De werving van kandidaten geschiedt op basis van eigen aanmelding en op voordracht. Ter voorbereiding op de uiteindelijke jurering selecteert de jury drie kandidaten per categorie die genomineerd worden als mogelijke winnaar. Deze selectie vindt plaats op basis van het aanmeldformulier. Op basis van het (volledig) ingevulde aanmeldformulier zal de jury beoordelen welke drie kandidaten het beste voldoen aan de vooraf gecommuniceerde criteria per categorie.

De jury stelt vervolgens op basis van interviews en nader onderzoek via bedrijfsbezoeken de uiteindelijke winnaar per categorie vast.

2. SELECTIEPROCEDURE

2.1. Jury

De uitverkiezing van de prijs in één van de drie prijscategorieën (“diamant”, “parel” of “robijn”) geschiedt door een vakjury, die uit tenminste 3 personen zal bestaan. De vakjury bepaalt zelf haar werkwijze en welke informatie men denkt nodig te hebben; in overleg met de organisatie wordt vastgesteld hoe de informatie verkregen wordt. Tegen beslissingen van de vakjury tot de uitverkiezing in één van de drie prijscategorieën is geen beroep mogelijk noch kan hierover worden gecorrespondeerd.

2.2. De criteria

Er zijn drie prijscategorieën binnen het evenement Brilliant Business Awards: “diamant”, “parel” en “robijn”. Elke prijscategorie is bedoeld voor een specifieke doelgroep. Een omschrijving van deze doelgroep en de daarbij behorende criteria staan hieronder beschreven:

Diamant

Voor de meest innovatieve ondernemer die met ideeën, producten of bedrijfsconcept, economisch succesvol is en daarmee een visitekaartje is voor onze regio.

Criteria:

- de ondernemer is gevestigd binnen één van de drie gemeenten (Beek, Sittard-Geleen of Stein);

- de ondernemer is reeds langere tijd actief (bedrijfsactiviteiten gestart voor 1 januari 2017).

- de bedrijfsvoering van de onderneming is zowel op de korte als lange termijn gezond;

- de ondernemer investeert in een toekomstvisie en/of in personeel en op het gebied van duurzaamheid;

- startende ondernemers opgericht na 1 januari 2017(categorie Robijn) en ondernemers in de sectoren horeca, detailhandel of publieke dienstverlening (categorie Parel) komen niet in aanmerking voor de  Diamant.

Robijn

Voor de startende ondernemer die in korte tijd een belangrijke speler in de markt is geworden met potentie voor de toekomst.

Criteria:

- de ondernemer is gevestigd binnen één van de drie gemeenten (Beek, Sittard-Geleen of Stein);

- de ondernemer is gestart met bedrijfsactiviteit op of na 1 januari 2017;

- de onderneming laat een gezonde bedrijfseconomische ontwikkeling zien;

- de ondernemer investeert in een toekomstvisie en/of in zijn of haar personeel;

- de ondernemer is niet actief in de sectoren horeca, detailhandel of publieke dienstverlening (categorie Parel).

Parel

Voor de meest klant- en/of servicegerichte onderneming in de horeca, detailhandel of publieke dienstverlening.

Criteria:

- de ondernemer is gevestigd binnen één van de drie gemeenten (Beek, Sittard-Geleen of Stein);

- de ondernemer is actief in de sector horeca, detailhandel of publieke dienstverlening;

- de ondernemer verkoopt direct goederen of diensten aan consumenten;

- de ondernemer heeft klantenbinding en servicegerichtheid hoog in het vaandel staan;

- de onderneming laat een gezonde bedrijfseconomische ontwikkeling zien;

- de ondernemer investeert in een toekomstvisie en/of in zijn of haar personeel.

2.3. Selectieprocedure

De openstelling van de kandidaatstelling zal via pers- en media publicaties en de gemeentelijke website onder de aandacht worden gebracht. Het aanmeldingsformulier wordt via de website van de Brilliant Business Awards (www.brilliantbusiness.nl) beschikbaar gesteld, voorzien van een duidelijke instructie.

Voor het inzenden van kandidaten gelden de volgende richtlijnen
U wilt uw eigen bedrijf nomineren/ u wilt een bedrijf nomineren
Om te kunnen komen tot een goede besluitvorming dienen de aanmeldingen uniform opgesteld en volledig ingevuld te worden. Indien een aanmelding niet volledig is ingevuld, zal de nominatie niet in behandeling worden genomen.
De jury kiest voor de Brilliant Business Awards per categorie zonder rangorde 3 kandidaten (finalisten). De jury doet eigenstandig onderzoek. De drie kandidaten per categorie worden door de jury bezocht en geïnterviewd. Op basis van alle verkregen informatie zal de jury per categorie een rangorde van de kandidaten (finalisten) bepalen.

2.4 Vertrouwelijk

Alle van en over de kandidaat-bedrijven verkregen informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

2.5 Voorwaarden aanmelden nieuwbrief

  1. a) Bij aanmelding voor de nieuwsbrief heeft de organisatie van de Brilliant Business Awards toestemming om maximaal één maal per maand een nieuwsbrief te sturen.
    b) De organisatie van de Brilliant Business Awards gebruikt het e-mailadres alleen voor het verzenden van de nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.
    c) Uitschrijven kan op ieder gewenst moment door de organisatie van Brilliant Business Awards een e-mail te sturen.

3. DE UITREIKING

De uitreiking wordt in een accommodatie, gelegen binnen de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek gehouden. Tijdens deze avond, welke onder verantwoordelijkheid van een van de bestuursleden aan de hand van een draaiboek verloopt, worden de drie genomineerde ondernemers (per categorie) geïnterviewd als "toonbeelden van goed ondernemerschap”.
In goed onderling overleg met de genomineerden wordt ervoor zorggedragen dat deze presentaties op uniforme wijze gegeven kunnen worden. Alle ondernemers van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek worden in de gelegenheid gesteld deze avond te bezoeken. Vanuit de organisatie wordt verwacht dat de genomineerde ondernemers zelf aan de voorbereidingsgesprekken voor deze avond deelnemen. Het is dan ook niet toegestaan een plaatsvervanger af te vaardigen.

3.1. Prijzen

Tijdens de Brilliant Business Awards worden per categorie aan één van de drie genomineerden een prijs uitgereikt.
Deze winnende onderneming mag de titel ‘Winnaar Brilliant Business Awards 2020’ dragen en ontvangt naast een oorkonde een uniek beeld van een lokale kunstenaar.

De overige twee genomineerden ontvangen een oorkonde. De beoordelingsrapporten van de jury worden samengevat in het juryrapport.

3.2. Financiële bijdrage genomineerden

De Brilliant Business Awards is een is een initiatief van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek en wordt als zodanig ook door de gemeente bekostigd. Daarnaast is er de mogelijkheid dat partijen zich als sponsor voor minimaal een jaar aan de Brilliant Business Awards verbinden. Voor de deelnemende ondernemers zijn er geen kosten aan de deelname verbonden.

3.3. Evaluatie

Binnen twee maanden na de ondernemersavond wordt er een evaluatievergadering gehouden door de organisatie. Naar aanleiding van deze vergadering besluit het bestuur welke wijzigingen er eventueel voor het volgende jaar doorgevoerd zullen worden.

4. RECHTEN

De uitverkiezing tot de prijs in één van de drie prijscategorieën geeft aan de desbetreffende onderneming het recht om deze titel gedurende één jaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

5. ONVOORZIEN
In alle situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

TOP